Brytyjskie obywatelstwo

Brytyjski paszport - jak dostać brytyjskie obywatelstwo?

Residence permit

Prawo pobytu w Wielkiej Brytanii jest naszym prawem wynikającym z prawa Unii Europejskiej i nie mamy obowiązku starania się o tzw. residence permit, czyli pozwolenia na pobyt. Tzw. Residence Permit ( oficjalnie nazywany Registration Certificate) po prostu potwierdza fakt, że jako obywatele UE mamy prawo pobytu w Wielkiej Brytanii. Pozwolenie to jest normalnie wydawane na 5 lat.

Członkowie rodziny obywatela Unii Europejskiej ubiegającego się o residence permit mają te same prawa co ten obywatel. Za członków rodziny uważa się: męża lub żonę, dzieci i wnuki (poniżej 21 roku życia; powyżej 21 lat jeśli są finansowo zależne), a także innych członków rodziny zależnych finansowo (np. rodziców męża/żony lub dziadków). Jeśli aplikant jest studentem, tylko żona lub mąż oraz dzieci mogą do niego dołączyć. Inni członkowie rodziny (rodzeństwo, kuzynostwo) nie mają automatycznie prawa pobytu w Wielkiej Brytanii.

Dokumenty

Jeśli decydujemy się na złożenie podania o residence permit, powinniśmy wypełnić formularz EEA1. Oprócz tego potrzebne są dokumenty potwierdzające: nasze zatrudnienie, prowadzenie własnej działalności, bycie studentem, finansową niezależność, emeryturę. W zależności od tego, na jakiej podstawie ubiegamy się o pozwolenie, musimy przedstawić określone dokumenty potwierdzające nasz status. W każdym przypadku należy dołączyć do wniosku po dwa zdjęcia i wszystkich zgłaszanych członków rodziny (oprócz dzieci do lat 16), ważne paszporty i dowody na pokrewieństwo (akt zawarcia małżeństwa, akt urodzenia dziecka itp.)

Jeśli jesteśmy zatrudnieni, nie możemy starać się o pozwolenie na pobyt od razu. Według przepisów dotyczących pracowników nowych krajów UE dopiero po 12 miesiącach od zatrudnienia i rejestracji w Home Office w ramach programu WRS (Worker Registration Scheme) przysługuje nam takie prawo. W takim wypadku do wniosku o pozwolenie należy dołączyć świadectwo rejestracji WRS ważne od roku, dowody wypłat z ostatnich 12 miesięcy i list od obecnego pracodawcy potwierdzający nasze aktualne zatrudnienie. Oczywiście musi o­no być legalne (zarejestrowane w Home Office). Nie oznacza to, że musieliśmy pracować dla jednego pracodawcy przez cały ten okres. W formularzu EEA1 mamy specjalną tabelkę, gdzie podajemy ewentualne zmiany w zatrudnieniu przez ostatnie 12 miesięcy. Każda taka zmiana musiała być odnotowana w WRS.

Samozatrudnieni (Self Employed)

Jeśli otwieramy własną działalność i na tej podstawie ubiegamy się o pozwolenie na pobyt, wówczas musimy przedstawić dowody potwierdzające prowadzenie tejże działalności: wyciągi z konta, faktury, rozliczenia, numer ubezpieczenia (tzw. National Insurance Number). Warte podkreślenie jest to, że jeśli prowadzicie własną działalność gospodarczą, macie prawo ubiegać się o pozwolenie na pobyt praktycznie od razu ; nie trzeba czekać 12 miesięcy, jak w przypadku osób zatrudnionych.

Studenci

Jako studenci ubiegamy się o pozwolenie na pobyt w Wielkiej Brytanii, wysyłając list ze szkoły (zawierający daty rozpoczęcia i ukończenia studiów). Trzeba też dostarczyć dokumenty potwierdzające naszą niezależność finansową ; wyciągi z konta lub potwierdzenie otrzymanego stypendium.

Obywatel Unii Europejskiej, który ma środki finansowe na utrzymanie w Wielkiej Brytanii, również może ubiegać się o pozwolenie na pobyt ; dokumentując posiadanie pieniędzy. To samo dotyczy osób pobierających emeryturę. Muszą udowodnić, że emerytura wystarczy im na utrzymanie.

Po wypełnieniu formularza i dołączeniu odpowiednich dokumentów wysyłamy wszystko do Home Office. Niestety rozpatruje on takie sprawy około czterech miesięcy.

Czy trzeba sie ubiegac o residence permit?

Czy jest w ogóle sens ubiegać się o to pozwolenie, jeśli na podstawie prawa unijnego możemy przebywać i pracować w Wielkiej Brytanii bez żadnych pozwoleń? Pozwolenie na pobyt jest potrzebne, jeśli chcemy później starać się o pobyt stały. Dzięki niemu możemy między innymi udowodnić, że spędziliśmy ostatnie 4 lata w Wielkiej Brytanii. Jeśli chcecie pozostać na Wyspach dłużej i w przyszłości starać się o obywatelstwo brytyjskie, to posiadanie residence permit jest niezbędne. Poza tym, na pewno łatwiej wam będzie załatwić różne sprawy np. zakup domu. W takim przypadku banki pytają, jak długo i na jakich warunkach przebywamy w Wielkiej Brytanii.

Obywatelstwo brytyjskie

Można się starać o obywatelstwo brytyjskie już po pięciu latach nieprzerwanego pobytu na terenie Wielkiej Brytanii, jednak wcześniejszym krokiem jest uzyskanie prawa stałego pobytu (indefinite leave to remain) - można się o nie ubiegać po czterach latach nieprzerwanego pobytu na terenie W.Brytanii. Po upływie kolejnych 12 miesięcy od otrzymania prawa stałego pobytu, można się starać o obywatelstwo brytyjskie.

Tu można pobrać formalny wniosek
APLICATION FOR NATURALISATION

Jakie trzeba spełnić wymogi formalne?

 1. Ukończone 18 lat,
 2. Być osobą zdrową psychicznie i poczytalna,
 3. Posiąść bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, waliskiego lub szkockiego, potwierdzoną zdanym testem ze znajomości języka, przynajmniej na poziomie ESOL (English for Speakers of Other Languages) - Entry3,
 4. Trzeba zdać test z wiedzy o "Życiu w Zjednoczonym Królestwie". Pytania do testu można znaleźć na stronie www.lifeintheuktest.gov.uk. Niezbędną wiedzę można sobie przyswoić z oficjalnego poradnika "Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship Handbook", który można nabyć za pośrednictwem strony http://www.tso.co.uk ,
 5. Mieć cel zdobycia własnego domu w UK,
 6. Stały pobyt na terenie Wielkiej Brytanii przez okres min. 5 lat,
 7. Łączny czas nieobecności w UK nie moze być dłuższy niż 450 dni,
 8. W ostatnich 12 miesiącach okresu pięcioletniego aplikant nie opuścił UK na więcej niż 90 dni,
 9. W okresie tych pięciu lat osoba aplikująca nie złamała prawa brytyjskiego.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

 1. Dokumenty potwierdzające tożsamość:
  • paszport lub dowód osobisty,
  • certfikat rejestracji WRS.
 2. Wyciąg z konta bankowego za ostatnie 6 miesięcy.
 3. Zdany test z wiedzy o życiu w Wielkiej Brytanii.
 4. Dokumenty potwierdzające pięcioletni okres pobytu w UK, takich jak:
  • P60,
  • lub list potwierdzający zatrudnienie w tym okresie,
  • osoby samozatrudnione - ewidencję potwierdzającą płacone podateki przez okres pięciu lat.
 5. Referencje od dwóch osób posiadających obywatelstwo brytyjskie. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku znajomość z tymi osobami co najmniej przez 3 lata.
 6. Trzeba również udowodnić zamiar zostania na stałe w Wielkiej Brytanii.

Średni czas rozpatrywania takich wniosków wynosi niestety pół roku.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na oficjalnych stronach
UK Border Agency

Pamiętajmy również o tym, że starając się o obywatelstwo trzeba się wykazać szanowaniem i przestrzeganiem brytyjskiego prawa. Składając podanie o naturalizację, będziemy zobowiązani podać wszystkie fakty dotyczące spraw sądowych, które zostały wniesione przeciwko nam w Wielkiej Brytanii. Do wiadomości Home Office należy również podać wykroczenia drogowe i informacje dotyczące ogłoszenia przez nas bankructwa. W przypadku zatajenia tego typu informacji opłata, którą ponosimy, składając wniosek, przepada na korzyść Home Office. Ponadto podanie nieprawdziwych informacji grozi poniesieniem odpowiedzialności karnej. Na stronie internetowej Home Office można znaleźć tabelę, gdzie podane jest, jaki wpływ na aplikację ma otrzymany wyrok.

Jeżeli wniosek o nadanie obywatelstwa brytyjskiego zostanie rozpatrzony pozytywnie, wnioskodawca zostaje zaproszony na specjalną uroczystość, w czasie której składa się przysięgę na wierność Królowej Anglii i lojalność wobec Wielkiej Brytanii. Po tym otrzymuje się świadectwo obywatelstwa brytyjskiego co jest równoznaczne z byciem pełnoprawnym obywatelem Anglii ( prawo zezwala na jednoczesne zachowanie) obywatelstwa polskiego. Świadectwo obywatelstwa brytyjskiego może jednak zostać cofnięte w przypadku wykrycia, że zostało uzyskane na drodze oszustwa lub zatajenia istotnych faktów.