Ład korporacyjny

Zagadnienia ładu korporacyjnego w spółce Fintecom

Fintecom S.A. (dawniej: England.pl Sp. z o.o.) została założona 30.07.2010 r. jako przedsiębiorstwo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którego podstawowym rodzajem działalności było świadczenie usług przekazu pieniężnego pomiędzy Wielką Brytanią i Polską oraz do innych krajów Unii Europejskiej, dzięki paszportowaniu usługi przekazu pieniężnego na wszystkie kraje UE.

W wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną w dniu 05-09-2023 została zarejestrowana Fintecom S.A. Spółka Fintecom stosuje się do większości zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (pełna treść dokumentu dostępna jest na stronie KNF).

Spółka nie stosuje kilku zasad rekomendowanych przez KNF, które ze względu na ich nadmierną uciążliwość dla Spółki oraz nieproporcjonalność w świetle skali i charakteru działalności Spółki, byłyby nieadekwatne czy zbyt kosztowne do spełnienia. W szczególności nie stosuje się części zasad określonych w Rozdziale 4 „Organ nadzorujący” oraz nie stosuje się również zasad określonych w Rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” ze względu na to, iż Spółka nie nabywa i nie zarządza aktywami na ryzyko Klienta.

Obowiązujące w Spółce zasady ładu korporacyjnego zostały przyjęte uchwałą Zarządu Fintecom Sp. z o.o. w dniu 30 grudnia 2014 r. Zasady te obowiązują w Spółce od 1 stycznia 2015 r. i są sukcesywnie aktualizowane.

Szczegółowe zasady ładu korporacyjnego w Fintecom S.A. zostały podane na stronie korporacyjnej Spółki pod linkiem: Zagadnienia ładu korporacyjnego w spółce Fintecom