Co to jest oświadczenie PEP?

03.07.2022
Opracowanie: Romek Remus

Dlaczego muszę złożyć oświadczenie PEP?

Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także ustawa z dnia 30 marca 2021 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziły zmiany związane ze współpracą instytucji obowiązanych z osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne, czyli tzw. PEP (ang. Politically Exposed Persons).

W związku z tym jesteśmy zobligowani do pobierania od wszystkich Klientów stosownych oświadczeń stanowiących deklarację Klienta, czy jest lub nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. Dodatkowo warto pamiętać, że na mocy Ustawy, instytucje obowiązane w stosunku do osób zidentyfikowanych jako PEP, muszą stosować wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego, czyli m.in.:

  • ustalać źródła majątku Klienta o statusie PEP,

  • ustalać źródło pochodzenia środków pieniężnych jakie za naszym pośrednictwem PEP chciałby przetransferować za granicę,

  • zintensyfikować monitorowanie stosunków gospodarczych z Klientem o statusie PEP,

  • musi być uzyskana oddzielna zgoda dedykowanej kadry na nawiązanie relacji gospodarczych z PEP.

Dla lepszego zrozumienia zagadnienia, przedstawiamy poniżej uproszczoną definicję osoby o statusie PEP. Nie wyczerpuje ona wszystkich przypadków, których jest bardzo dużo, ale nakreśla ramy tego pojęcia i prosimy się z nią zapoznać.

 Stop_corruption.jpeg [312.08 KB]

Oświadczenie PEP

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, oświadczam, że jestem / nie jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP).
W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej, Klient zostanie zobowiązany do udokumentowania źródła majątku oraz źródła pochodzenia wartości majątkowych.  Podstawa prawna: Art. 46 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Szczegółowy wykaz stanowisk będących eksponowanym stanowiskiem politycznym określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r.

Skrótowe objaśnienie statusu PEP:

Osoby zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP), to m.in:

a)      szefowie państw, rządów, ministrowie, wiceministrowie oraz sekretarze stanu,

b)      członkowie parlamentu,

c)       członkowie organów zarządzających partii politycznych,

d)      członkowie organów sądowych wysokiego szczebla,

e)      członków zarządów banków centralnych,

f)       ambasadorzy, chargés d’affaires,

g)      wyżsi oficerowie sił zbrojnych,

h)      członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa,

i)        dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych,

j)        dyrektorzy generalni w urzędach naczelnych i centralnych organach państwowych, dyrektorzy urzędów wojewódzkich oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast,

k)      inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej.

Członek rodziny osoby o statusie PEP rozumie się przez to:

a)      Małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z PEP,

b)      Dziecko osoby o statusie PEP i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c)       Rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Osoba znana, jako bliski współpracownik PEP:

a)      Osoba fizyczna będąca beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, wspólnie z osobą o statusie PEP lub utrzymująca z taką osobą bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b)      Osoba fizyczna będąca jednym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, utworzonych w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę PEP.

Dodatkowo, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Fintecom Sp. z o.o., o zmianie dotyczącej statusu jego osoby, w kontekście zajmowania przez niego eksponowanego stanowiska politycznego, o którym mowa w niniejszym oświadczeniu.