Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Regulamin serwisu

Obowiązuje od dnia 25.05.2018

 

Warunki korzystania z serwisu England.pl (Regulamin)

Niniejszy Regulamin reguluje świadczenie usługi internetowych przekazów pieniężnych oferowanych pod nazwą handlową England.pl, która to usługa jest świadczona przez polską firmę England.pl Sp. z o.o. Niniejsze Warunki określają ramy prawne umowy zawartej pomiędzy Państwem a England.pl. Zalecamy Państwu wydrukowanie lub pobranie niniejszych Warunków i zachowanie ich kopii w celu przyszłego odniesienia. Najnowsza wersja Warunków użytkowania dostępna jest przez cały czas na naszej stronie internetowej www.England.pl.


Definicje

Znaczenie terminów używanych w niniejszym regulaminie świadczenia usług:

England.pl Sp. z o.o. - oznacza spółkę England.pl Sp. z o.o. założoną zgodnie z przepisami prawa polskiego. Posiadającą siedzibę przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45; 75-502 Koszalin; Poland, posiadającej status Krajowej Instytucji Płatniczej. Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. KRS nr 0000362067; REGON 320877907; NIP 6692501424, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (IP4/2013 ). Kapitał zakładowy spółki wynosi 600 000 zł i został wpłacony w całości.

England.pl Limited - oznacza spółkę England.pl Limited założoną zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii, posiadającą adres rejestracji: Quantum House, 6 Shottery Brook Office Park, Timothy's Bridge Road, Stratford-upon-Avon, Warwickshire, CV37 9NR, ENGLAND. Spółka jest zarejestrowaną w Companies House pod numerem 06776982, w HMRC jako Money Service Business pod numerem 12255373 oraz jest regulowana przez brytyjski Urząd Regulacji Rynków Finansowych (Financial Conduct Authority – FCA, numer w rejestrze FCA to 524126).

England.pl – oznacza markę handlową prowadzoną przez England.pl Sp. z o.o. England.pl jest zarejestrowanym znakiem handlowym na terenie Wielkiej Brytanii.

Ecard S.A. - oznacza administratora płatności dokonywanych za pośrednictwem kart płatniczych. eCard S.A. jest agentem rozliczeniowym nadzorowanym przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. eCard Spółka Akcyjna ma siedzibę w Gdańsku (80-387 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 16.840.000,00 złotych w całości opłaconym, nr NIP: 521-31-03-040.

Earthport PLC – oznacza spółkę Earthport PLC, która na mocy umowy współpracy udostępnia England.pl Sp. z o.o. rachunek brytyjski służący do realizowania usługi przekazu pieniężnego. Earthport PLC jest spółką założoną zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii, posiadającą adres rejestracji: 140 Aldersgate Street, London, EC1A 4HY England. Spółka jest zarejestrowana w Companies House pod numerem: 03428888 oraz posiadająca licencję FCA nr 537580.

Callcredit - oznacza spółkę Callcredit Information Group Limited założoną zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii, posiadającą adres rejestracji: One Park Lane, Leeds, West Yorkshire, LS3 1EP, England. Spółka jest zarejestrowana w Companies House pod numerem: 04968328 oraz jest regulowana przez brytyjski Urząd Regulacji Rynków Finansowych (Financial Conduct Authority – FCA) numer licencji: 737740.

FCA - oznacza brytyjski Urząd Regulacji Rynków Finansowych (Financial Conduct Authority) mieszczący się przy 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londyn E14 5HS, Wielka Brytania. Więcej informacji na temat FCA można znaleźć na stronie internetowej FCA pod adresem www.fca.org.uk

Financial Ombudsman Service - oznacza brytyjskiego rzecznika praw obywatelskich ds. usług finansowych - Financial Ombudsman Service. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Financial Ombudsman Service lub pod adresem: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Londyn E14 9SR, Wielka Brytania.

KNF – oznacza Komisję Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa; www.knf.gov.pl

Rzecznik Finasowy – oznacza Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa; www.rf.gov.pl

Usługa - oznacza usługę przekazu pieniężnego pomiędzy Wielką Brytanią a Polską lub Polską a Wielką Brytanią.

Klient - oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, która została zarejestrowana w serwisie England.pl za pomocą internetowego formularza rejestracyjnego lub zarejestrowana telefonicznie celem korzystania z Usługi, a której to osobie lub firmie przydzielono unikatowy numer Klienta.

Panel Użytkownika – indywidualny panel transakcyjno-administracyjny stworzony przez Klienta na serwerach England.pl służący do realizacji transakcji przez Klienta, podglądu historii transakcji oraz zarządzania jego danymi osobowymi. Logowanie do panelu odbywa się z wykorzystaniem informacji bezpieczeństwa.

Numer Klienta – unikatowy sześciocyfrowy numer, nadawany każdemu zarejestrowanemu Klientowi, na który to numer Klient powinien się powoływać w kontaktach z England.pl.

Polecenie Płatności - oznacza złożone za pośrednictwem Usługi w Panelu Użytkownika polecenie przekazania na rachunek bankowy w Polsce lub Wielkiej Brytanii środków zdeponowanych wcześniej na rachunku firmowym England.pl Sp. z o.o. Polecenie zawiera informację o nadawcy, przelanej kwocie oraz odbiorcy na którego konto ma być wykonany transfer.

Karta – karta płatnicza wydana w ramach systemów Visa International, dopuszczona regulacjami tychże systemów do realizacji transakcji bez fizycznej obecności Klienta.

Posiadacz Karty / Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca kartę wydaną przez bank wydawcy karty, która poprawnie utworzyła i aktywowała swój Panel Użytkownika.

Autoryzacja - proces sprawdzenia, czy na rachunku Posiadacza Karty znajdują się środki umożliwiające dokonanie Transakcji kartą.

Odbiorca - osoba fizyczna lub firma posiadająca Rachunek w PLN w dowolnym banku w Polsce lub rachunek w GBP w dowolnym banku w w Wielkiej Brytanii

Transakcja kartą – przelew środków z Karty Użytkownika na rachunek England.pl Sp. z o.o. w wysokości określonej przez Posiadacza Karty, po pozytywnej Autoryzacji nie przekraczająca Limitów Transakcji.

Rachunek Odbiorcy – rachunek pieniężny w walucie PLN lub GBP prowadzony przez Bank Odbiorcy.

Limity Transakcji – ograniczenia dzienne i miesięczne Transakcji dokonywanych z Karty i/lub Panelu Użytkownika.

Uwierzytelnienie Karty – transakcja sprawdzająca, mająca na celu potwierdzenie iż Użytkownik jest uprawnionym Posiadaczem Karty.

Przekaz międzynarodowy - usługa płatnicza polegająca na przyjęciu, przez England.pl, środków pieniężnych (za pośrednictwem bankowości internetowej lub Transakcji kartą) na terenie Polski lub Wielkiej Brytanii i ich przekazaniu do odbiorcy w innym kraju wskazanemu przez płatnika (nadawcę przekazu).

Numer transakcji – oznacza unikatowy numer nadany oddzielnie każdej transakcji w chwili złożenia polecenia płatności.

Informacja Bezpieczeństwa - oznaczają adres mailowy Klienta oraz hasło wybrane przez Klienta podczas rejestracji w England.pl.

Kurs – oznacza publikowany na stronie internetowej www.england.pl kurs wymiany funtów brytyjskich na złotówki (kurs sprzedaży) lub kurs wymiany złotych polskich na funty brytyjskie (kurs kupna). Kurs ten jest widoczny również w indywidualnym Panelu Użytkownika po zalogowaniu do serwisu England.pl

Wymagane dokumenty - kopie dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta oraz dokumentu potwierdzającego jego adres zamieszkania, wystawionego z datą nie starszą niż 3 miesiące. W przypadku Klienta firmowego także dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej oraz faktury. W uzasadnionych przypadkach również kopie dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia pieniędzy.

Dzień roboczy – za dzień roboczy uważane są dni od poniedziałku do piątku, od godz. 09:00 do 18:00 czasu angielskiego, z wyłączeniem świąt państwowych oraz dodatkowych dni wolnych od pracy w Wielkiej Brytanii i Polsce.

Konto bankowe w W. Brytanii – oznacza wydzielone klientowskie konto bankowe o nazwie ENGLAND.PL utrzymywane przez firmę England.pl Sp. z o.o.w brytyjskiej instytucji finansowej, którego detale zostaną podane dla zarejestrowanych Klientów. Na to konto Klient powinien dokonać płatności w GBP, jeżeli zamierza skorzystać z usługi objętej niniejszym regulaminem. Przelane środki Klienta będą przechowywane przez England.pl Sp. z o.o. do czasu wykonania transferu zgodnie z Poleceniem Płatności złożonym przez Klienta.

Konto bankowe w Polsce – oznacza wydzielone klientowskie konto bankowe o nazwie ENGLAND.PL utrzymywane przez firmę England.pl Sp. z o.o. w polskim banku, którego detale zostaną podane dla zarejestrowanych Klientów. Na to konto Klient powinien dokonać płatności w PLN, jeżeli zamierza skorzystać z usługi objętej niniejszym Regulaminem. Konto bankowe w Polsce jest jedynym kontem na które wpłyną środki za transakcje dokonane za pośrednictwem kart płatniczych. Wpłacone środki Klienta będą przechowywane przez England.pl Sp. z o.o. do czasu wykonania transferu zgodnie z Poleceniem Płatności złożonym przez Klienta.


§ 1 Informacje ogólne.

 1. Poniższy regulamin określa warunki świadczenia usługi internetowych transferów pieniężnych pod marką England.pl.

 2. Dla wszystkich Klientów którzy wybrali płatność kartą jako metodę przelania środków, niniejszy serwis jest świadczony tylko przez England.pl Sp. z o.o., która to spółka dokonuje tych transakcji za pośrednictwem agenta rozliczeniowego eCard S.A.

 3. Dla wszystkich Klientów którzy wybrali przelew bankowy jako metodę przelania środków to niniejszy serwis jest świadczony przez England.pl Sp. z o.o. na terenie Polski oraz na terenie Wielkiej Brytanii.

 4. Jeżeli Regulamin odwołuje się do England.pl, wówczas odpowiednie zapisy odnoszą się do England.pl Sp. z o.o.

 5. England.pl świadczy usługi w zakresie przekazu środków pieniężnych tylko i wyłącznie na polskie oraz brytyjskie konta bankowe, beneficjenta wskazanego przez nadawcę przelewu.

 6. England.pl nie świadczy przekazów pieniężnych do odbioru gotówki na okaziciela w wybranych punktach.

 7. England.pl nie akceptuje wpłat gotówkowych na jakiekolwiek konto bankowe oraz nie dokonuje wypłat gotówkowych z jakiegokolwiek konta. England.pl dokonuje tylko operacji bezgotówkowych.

 8. England.pl nie świadczy przelewów dewizowych. Na terenie Wielkiej Brytanii na konta odbiorców przelewane są jedynie funty brytyjskie (GBP), a na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jedynie złoty polski (PLN).

§ 2 Rejestracja.

 1. Rejestracja w England.pl polega na podaniu szczegółowych danych Klienta, podaniu detali związanych z źródłem pochodzenia pieniędzy oraz kwotami planowanymi do przesłania. Prośba o szczegółowe dane wynika z potrzeby minimalizowania ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT).

 2. England.pl przywiązuję wielką uwagę do zagadnień związanych z AML/CFT, dlatego zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji danych Klienta podawanych podczas rejestracji z dokumentami dostarczonymi przez Klienta oraz z zewnętrznymi bazami danych np.: Callcredit Information Group, celem weryfikacji podstawowych danych Klienta. Potwierdzając zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Klient jednocześnie wyraża zgodę na dokonanie takiego sprawdzenia, a zewnętrzna agencja kredytowa może przechowywać raport z takiego sprawdzenia.

 3. England.pl nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych wprowadzonych przez Klienta i za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Klienta na skutek nieprawidłowości lub niekompletności danych (odpowiedzialność taką ponosi Klient).

 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia England.pl w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek błędu w danych podanych podczas rejestracji.

 5. Po zakończeniu rejestracji Klient otrzymuje unikatowy Numer Klienta.

 6. Jako część procesu rejestracji, Klient musi zaakceptować nasz Regulamin oraz Politykę Prywatności.

 7. Użytkownicy korzystający z naszych usług muszą mieć ukończone 18 lat. Rejestrując się w naszej Usłudze deklarują Państwo, że mają ukończone 18 lat. W wyjątkowych przypadkach rejestracji może dokonać osoba, która ukończyła 16 lat, za zgodą opiekunów prawnych.

 8. Wszystkie podawane przez Klienta informacje w procesie rejestracji lub w dowolnym późniejszym momencie muszą być dokładne i zgodne z prawdą.

 9. W trakcie procesu rejestracji Klient informuje, czy korzysta z Usługi dla celów prywatnych czy komercyjnych. W przypadku korzystania z usługi dla celów komercyjnych wymagane będą dodatkowe dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.

 10. Obowiązkiem Klienta jest dbanie o to, by dane rejestracyjne były zawsze dokładne i aktualne. England.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z zaniedbania Klienta w tym zakresie. Mamy prawo poprosić Klienta w dowolnym momencie o potwierdzenie prawdziwości informacji rejestracyjnych, dostarczenie dokumentów lub innych dowodów.

§ 3 Dostępne formy finansowania przekazów międzynarodowych.

Dopuszczamy dwie formy płatności za usługi oferowane przez England.pl:

1) Przelewem na jeden z rachunków bankowych England.pl. Przy wyborze tej formy płatności, po zalogowaniu należy wybrać z menu "Konta bankowe", a następnie wybrać właściwy numer konta bankowego i dokonać przelewu środków z własnego konta na numer konta wybranego z listy.

2) Kartą debetową VISA. Przy wyborze płatności kartą Klient zostaje przekierowany na stronę eCard, na której należy podać dane karty oraz dane osobowe jej właściciela. Odpowiednia kwota zostanie zarezerwowana na rachunku przypisanym do karty i pobrana przez eCard, następnie przekazana do England.pl. Połączenie z tą stroną jest szyfrowane i całkowicie bezpieczne, a dane karty nie są widoczne dla pracowników England.pl i nie są przez nas przechowywane.

§ 4 Przelewy na konta England.pl

 1. Tylko Klienci, którzy dopełnili prawidłowej rejestracji uzyskują możliwość dokonania transakcji kartą lub otrzymują numery kont bankowych na jakie można dokonać przelewu środków celem wykonania przekazu do Polski lub W. Brytanii. Numery kont są widoczne w panelu Klienta po zalogowaniu do systemu.

 2. Klienci dokonujący przelewów z W. Brytanii do Polski przelewają tylko funty szterlingi (GBP) na brytyjskie konto bankowe, udostępniane dla England.pl przez Earthport PLC w banku BARCLAYS. Konto w funtach szterlingach jest udostępniane przez Earthport PLC na mocy umowy o współpracy z England.pl Sp. z o.o. (Payment Services Agreement) i służy do realizacji usługi przekazu pieniężnego. Nie akceptujemy wpłat gotówkowych, a jedynie przelewy bankowe wykonane z konta bankowego Klienta lub transakcje kartą.

 3. Klienci dokonujący przelewów z Polski do W. Brytanii przelewają tylko złotówki (PLN) na jedno z naszych polskich kont: w bankach PKO BP, PEKAO SA, BZ WBK, mBANK, ING, MILLENNIUM, ALIOR BANK, BGŻ BNP Paribas, SGB lub dokonują transakcji kartą. Nie akceptujemy wpłat gotówkowych, a jedynie przelewy bankowe wykonane z konta bankowego Klienta lub transakcje kartą.

 4. Przelewy na nasze konta, czy też transakcje z użyciem kart płatniczych, mogą pochodzić tylko i wyłącznie z kont bankowych lub kart płatniczych, zarejestrowanych u nas Klientów. Nie przyjmujemy transakcji od osób trzecich, które nie dokonały rejestracji w naszym systemie transakcyjnym.

§ 5 Procedura płatności kartami płatniczymi.

 1. W chwili składania w naszym systemie polecenia płatności Klient sam wskazuje wygodną dla siebie formę sfinansowania transferu międzynarodowego, albo za pomocą przelewu bankowego albo kartą płatniczą VISA.
 2. Klienci dokonują płatności kartami za pomocą usługi świadczonej przez eCard S.A., który jest administratorem płatności.
 3. Po wyborze formy płatności, jeżeli Klient wybrał płatność kartą, zostanie on przekierowany na stronę eCard S.A.
 4. Po przekierowaniu na stronę eCard, celem dokonania płatności elektronicznej Klient winien postępować zgodnie z procedurą wyświetlaną na stronie internetowej eCard S.A.
 5. Płatność elektroniczna będzie realizowana wyłącznie w odniesieniu do kart płatniczych, które nie będą zastrzeżone, będą ważne oraz ich wydawca potwierdzi, że Klient posiada dostępne środki na realizację transakcji.
 6. Opcja płatności kartą w naszej Usłudze jest możliwa jedynie przy użyciu kart płatniczych co oznacza, że kwota zlecenia przelewu, nie może być wyższa niż kwota środków dostępnych na koncie Klienta (powiązanego z kartą płatniczą) w momencie zlecania przelewu.
 7. Obsługujemy jedynie karty płatnicze VISA.
 8. Płatności kartą mogą być zlecane 24 h na dobę, każdego dnia tygodnia bez wyłączenia świąt i dni wolnych od pracy z dopuszczalnymi przerwami spowodowanymi koniecznością konserwacji systemów informatycznych, przerwami spowodowanymi awarią sieci telekomunikacyjnej, siłą wyższą lub brakiem odpowiedzi autoryzacyjnej od wydawcy karty niezależnym od eCard S.A.
 9. Bezpieczeństwo transakcji zapewnia eCard S.A. Płatność odbywa się na zabezpieczonej stronie transakcyjnej eCard S.A.
 10. England.pl nie ma dostępu do danych Karty, dane Karty przechowuje administrator płatności firma eCard S.A.
 11. Waluta w której zostanie obciążona Karta Klienta to Funt Brytyjski (GBP) lub złoty polski (PLN)
 12. Przeliczenie środków z jednej waluty na drugą (GBP/PLN) następuje zgodnie z aktualnym kursem walutowym Engalnd.pl publikowanym w indywidualnym panelu Klienta. Kurs ten jest zależny od kierunku wykonywanego przelewu (kurs kupna lub sprzedaży GBP).
 13. Klient dokonując transakcji akceptuje walutę transakcji, aktualny, publikowany kurs walutowy oraz dodatkowe opłaty widoczne podczas realizacji transakcji.
 14. Przekaz międzynarodowy z Wielkiej Brytanii może być realizowany tylko na rachunek banku odbiorcy, którego walutą rozliczeniową jest Złoty Polski (PLN). Natomiast przekaz międzynarodowy z Polski może być realizowany tylko na rachunek banku odbiorcy w Wielkiej Brytanii, którego walutą rozliczeniową jest funt brytyjski (GBP).
 15. W celu autoryzacji transakcji England.pl przekazuje firmie eCard S.A. (administratorowi płatności), dane niezbędne do przeprowadzenia procesu autoryzacji.
 16. Warunkiem realizacji Transakcji jest:
  A) Podanie kwoty transakcji, która nie przekracza Limitów Transakcji,
  B) Podanie prawidłowego numeru rachunku odbiorcy,
  C) Podanie imienia, nazwiska i adresu odbiorcy,
  C) Podanie tytułu wpłaty,
  D) Pozytywna Autoryzacja.
 17. Pozytywna Autoryzacja dokonana będzie wyłącznie w odniesieniu do Kart, które:
  A) Nie są zastrzeżone.
  B) Nie upłyną ich termin ważności.
  C) Bank Wydawca karty potwierdzi, że Użytkownik posiada dostępne środki na realizację Transakcji.
 18. W przypadku braku pozytywnej Autoryzacji Transakcja nie zostanie zrealizowana.
 19. England.pl przekazując przelew do banku odbiorcy w tytule przelewu umieści:
  A) Imię i nazwisko Klienta,
  B) Tytuł przelewu podany przez Klienta,
  C) Unikatowy numer transakcji.
 20. Zasilenie rachunku Odbiorcy następuje w ciągu kilku minut lub godzin (w zależności od banku odbiorcy), ale nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 21. England.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z wprowadzenia przez Użytkownika błędnego numeru rachunku Odbiorcy.
 22. Zlecenie Transakcji jest nieodwołalne. W szczególnych przypadkach England.pl może anulować Transakcję na prośbę Klienta, pod warunkiem, że środki nie zostały jeszcze przekazane do Banku Odbiorcy.
 23. Maksymalna kwota jednorazowego przekazu pieniężnego płatnego z karty płatniczej to 100 GBP lub 500 PLN. Jeśli Klient złoży kilka zleceń przekazów pieniężnych za pośrednictwem naszej Usługi, przekraczających w/w kwotę, wówczas czas realizacji zleceń może ulec wydłużeniu do około 3 dni roboczych, celem dokonania dodatkowego sprawdzenia bezpieczeństwa transakcji.
 24. Prawo do dokonywania transferów międzynarodowych z użyciem kart płatniczych mają tylko Ci Klienci, którzy dopełnili obowiązku pełnej rejestracji, dostarczyli wymagane dokumenty, a ich profil w England.pl ma status „Zweryfikowany”.
 25. England.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzję o odmowie realizacji płatności poleconej przez Klienta, a podjętą przez wystawcę karty płatniczej Klienta na skutek np. braku wystarczających środków na koncie.

§ 6 Zlecenie przelewu (Polecenie Płatności).

Każdy Klient zobowiązany jest poinformować England.pl o dokonanym przelewie na konta firmowe England.pl poprzez złożenie prawidłowego Polecenia Płatności, przez podanie danych odbiorcy na którego konto ma być wykonany transfer międzynarodowy. Nadawca przelewu musi podać szczegółowe dane niezbędne do wykonania przelewu międzynarodowego, czyli imię i nazwisko odbiorcy, jego adres, dokładną kwotę jaka została przelana na konto England.pl oraz numer konta bankowego odbiorcy. Po potwierdzeniu powyższych danych i stwierdzeniu ich zgodności przelew zostanie przekazany do realizacji.

§ 7 Limity przesyłanych pieniędzy oraz ograniczenia.

 1. Nie przyjmujemy wpłat gotówkowych na nasze konta bankowe.
 2. Jeśli nadawca przelewu przeleje jednorazowo na konto England.pl kwotę powyżej równowartości 1000 euro lub dokona kilka mniejszych wpłat, których suma przekroczy równowartość 1000 euro, zobowiązany jest przed dokonaniem transferu, przedstawić kopię wymaganych dokumentów weryfikacyjnych.
 3. Za opóźnienia lub wstrzymania przelewów wynikające z braku powyższych dokumentów firma England.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Jeśli nadawca przelewu przeleje na konto firmy England,pl kwotę powyżej równowartości £10 000 jednorazowo lub w okresie 3 miesięcy, zobowiązany jest przedstawić dodatkowo kopie dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia pieniędzy. W uzasadnionych przypadkach możemy prosić o takie dokumenty również przy mniejszych kwotach.
 5. Przelewy mogą się odbywać jedynie bezgotówkowo za pośrednictwem przelewu z konta bankowego zarejestrowanego Klienta lub za pośrednictwem transakcji kartą.
 6. Kwota jednorazowego przelewu (dokonanego do England.pl za pośrednictwem bankowości internetowej) nie może być wyższa niż 50 000 GBP dla przelewów z W. Brytanii lub 250 000 PLN dla przelewów z Polski, ale w wyjątkowych wypadkach wykonujemy również większe przelewy po skontaktowaniu się z nami i uzgodnieniu warunków.
 7. Kwota jednorazowego przelewu, dokonanego do England.pl za pośrednictwem transakcji kartą, nie może być wyższa niż 100,00 GBP dla przelewów z W. Brytanii lub 500 PLN dla przelewów z Polski.
 8. Opcja płatności kartą w serwisie możliwa jest jedynie przy użyciu kart płatniczych VISA, a kwota zlecenia przelewu nie może być wyższa niż kwota środków dostępnych na koncie Klienta (powiązanego z kartą płatniczą) w momencie zlecania przelewu.

§ 8 Czas realizacji.

 1. Przekaz międzynarodowy jest realizowany natychmiast po otrzymaniu przelewu na nasze konto oraz po otrzymaniu prawidłowego Polecenia Płatności, tak aby środki trafiły na konto bankowe odbiorcy płatności jak najszybciej i nie później niż na następny dzień roboczy po tym jak England.pl otrzyma prawidłowe Polecenie Przelewu oraz środki zostaną zaksięgowane na jednym z rachunków bankowych England.pl. W praktyce England.pl realizuje przelewy w czasie od kilku minut do kilku godzin roboczych, w każdy dzień roboczy, w zależności od banku docelowego w Polsce.
 2. Jeżeli England.pl nie otrzyma od Klienta Polecenia Płatności do godz. 15:00 (czasu angielskiego) lub jeżeli otrzyma to polecenie w dniu który nie jest dniem roboczym ma prawo uznać taki przelew jako otrzymany następnego dnia roboczego.

§ 9 Wstrzymanie przelewu.

England.p zastrzega sobie prawo do wstrzymywania przelewów w przypadku, jeśli:

 1. uważamy, że istnieje uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 2. Klient nie dostarczył wymaganych dokumentów,
 3. Klient nie zaktualizował (na prośbę firmy) posiadanej dokumentacji,
 4. Klient dostarczył dokumenty nieczytelne, niekompletne lub nieaktualne,
 5. Klient nie złożył prawidłowego polecenia płatności,
 6. istnieje rozbieżność pomiędzy kwotą wymienioną w poleceniu płatności, a rzeczywistą kwotą jaka wpłynęła na konto bankowe England.pl,
 7. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że klient działa na szkodę osób trzecich lub jego działanie może narazić England.pl na utratę dobrego imienia.

§ 10 Opłaty i prowizje.

Przelewy z W. Brytanii do Polski.

 1. Wszystkie przelewy wykonane do England.pl za pośrednictwem bankowości internetowej o wartości równej lub wyższej niż 100 GBP, transferujemy do Polski bezpłatnie.
 2. Przelewy poniżej 100 GBP będą obciążone opłatą 3 GBP (potrącaną od przelanej na nasze konto kwoty).

Przelewy z Polski do Wielkiej Brytanii.

 1. Wszystkie przelewy wykonane do England.pl za pośrednictwem bankowości internetowej, o wartości równej lub wyższej niż 500 zł transferujemy do W. Brytanii bezpłatnie.
 2. Przelewy poniżej 500 zł będą obciążone opłatą 15 zł (potrącaną od przelanej na nasze konto kwoty).

§ 11 Kurs wymiany walut.

 1. Klient na bieżąco jest informowany o aktualnym kursie wymiany. Kurs ten jest publikowany na pierwszej stronie serwisu www.england.pl oraz na podstronie www.england.pl/przelewy/kurs-funta.html gdzie również są opublikowane kursy archiwalne, ponadto jest on widoczny w panelu klienta po zalogowaniu. Klient powinien się z nim zapoznać jeszcze zanim dokona transferu na nasze konto oraz złoży Polecenie Płatności.
 2. Kurs jest podawany do czwartego miejsca po przecinku. Opublikowany kurs obowiązuje do chwili opublikowania nowego kursu.
 3. Zmiany w kursach wymiany walut wchodzą w życie natychmiast bez wcześniejszego powiadamiania. Klienci nie mają prawa sprzeciwiania się przeciwko wprowadzeniu takich zmian.
 4. Klienci biznesowi lub Klienci dokonujący transakcji o dużej wartości o jakich mowa w punkcie 7, mogą uzyskać kursy indywidualne, widoczne w Panelu Użytkownika po zalogowaniu do systemu.
 5. Raz opublikowanego kursu, England.pl stara się nie zmieniać w ciągu dnia, zastrzega sobie jednak prawo do jego częstszej aktualizacji w sytuacji dużych wahań kursów na rynku FOREX.
 6. Przelane nam przez Klientów pieniądze, przeliczane są po kursie jaki obowiązywał w chwili kiedy pieniądze Klienta zostały zaksięgowane na jednym z rachunków bankowych England.pl (liczy się data zaksięgowania wpłaty, a nie złożenia Polecenia Płatności).
 7. Klient ma prawo do negocjacji kursu przy przelewach powyżej równowartości 10 000 PLN lub 2 000 GBP.
 8. Przesyłając pieniądze Klient potwierdza chęć wykonania transferu po kursie publikowanym w danym dniu na stronie www.england.pl.
 9. W momencie zaksięgowania przelewu na naszym koncie bankowym, kurs zostaje zarezerwowany dla danego Klienta i obowiązuje on nawet jeżeli przelew zostanie wstrzymany celem uzupełnienia danych czy dokumentów niezbędnych do realizacji przelewu lub jeżeli nie może być zrealizowany gdyż nastąpił poza dniem roboczym.

§ 12 Korzystanie z usługi.

 1. Klient dokonując przelewu na jedno z kont England.pl oraz dokonując Polecenia Płatności tym samym upoważnia England.pl do przetransferowania powierzonych środków z W. Brytanii do Polski bądź z Polski do W. Brytanii (przekaz międzynarodowy).
 2. Przekaz międzynarodowy odbywa się za każdym razem z przewalutowaniem środków z waluty wpłaty nadawcy, na walutę obowiązującą w kraju odbiorcy, z wykorzystaniem kursu wymiany publikowanym na stronie www.Englad.pl lub indywidualnym Panelu Użytkownika.
 3. Klient nie może modyfikować albo anulować Polecenia Płatności złożonego w England.pl ponieważ z chwilą złożenia Polecenia Płatności rozpoczyna się proces przekazania środków na konto odbiorcy i England.pl nie ma możliwości zawrócenia tych środków na rachunek nadawcy. W szczególnych wyjątkowych przypadkach, England.pl może spróbować anulować Transakcję na prośbę Klienta, pod warunkiem, że środki nie zostały jeszcze przekazane do Banku Odbiorcy
 4. Przelew pieniędzy i wysyłanie płatności są zawsze rejestrowane w systemie obsługującym Usługę.
 5. Każdej transakcji nadawany jest niepowtarzalny numer transakcji, który jest wyszczególniony w historii transakcji.
 6. Po złożeniu polecenia płatności Klient otrzymuje potwierdzenie wysłane na adres mailowy podany w trakcie rejestracji oraz widzi status przelewu w swoim panelu w zakładce „Historia płatności”.
 7. Po zrealizowaniu transferu pieniężnego Klient zostanie poinformowany o realizacji transferu poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail oraz status przelewu będzie oznaczony jako wykonany w panelu Klienta w zakładce „Historia płatności”.
 8. Klient oświadcza, że nie przekazuje lub nie otrzymuje środków pieniężnych pochodzących z działalności przestępczej lub niezgodnej z prawem.

§ 13 Zwrot środków.

W przypadku, gdy Klient zażąda zwrotu środków przelanych na nasze konto lub zajdzie konieczność takiego zwrotu np. z powodu podania błędnych danych odbiorcy przelewu (np. zły numer konta), firma England.p zobowiązuje się zwrócić na życzenie Klienta przelaną wcześniej kwotę, na konto bankowe nadawcy przelewu pod warunkiem, że środki te nie zostały jeszcze przelane na rachunek odbiorcy. Za zwrot środków na konto nadawcy, będzie pobierana opłata 3 GBP (zwrot na konto angielskie) lub 15 PLN (zwrot na konto polskie).

§ 14 Ograniczenie odpowiedzialności.

 1. England.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z zrealizowania złożonego przez Klienta Polecenia Płatności.
 2. England.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione na skutek opóźnień zawinionych przez osoby trzecie w tym m.in. przez banki polskie i brytyjskie, przerwy w dostawie energii czy przerwy w łączności internetowej itp. które uniemożliwiają terminowe wykonanie Usługi.
 3. Firma England.pl nie ponosi odpowiedzialności za spory oraz konflikty wynikłe pomiędzy nadawcą i odbiorcą przelewu.
 4. England.pl jest zwolniona z obowiązku wypełnienia zobowiązań wynikających z Usługi, w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, na które England.pl nie ma wpływu, a które uniemożliwiają wypełnienie zobowiązania.
 5. Klient zobowiązuje się do przejęcia pełnej odpowiedzialności za działania wynikłe z niedopełnienia przez Klienta należytej staranności w dostępie do własnego konta bankowego, karty płatniczej oraz informacji bezpieczeństwa przez osoby nieupoważnione.
 6. England.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za powstałe w jakikolwiek sposób straty ani szkody pośrednie, utratę zysków ani potencjalnych korzyści.
 7. Niniejszy Regulamin, ani ogólne zasady świadczenia Usług, nie nakładają na England.pl jakiegokolwiek zobowiązania i obowiązków względem innego podmiotu niż Klient i nie mogą być one dochodzone na drodze prawnej przez podmioty inne niż Klient.
 8. Zabrania się dokonywania przelewów z konta bankowego, którego Klient nie jest właścicielem. Jakiekolwiek naruszenie tego wymagania traktowane będzie bardzo poważnie, a jakakolwiek próba użycia instrumentu płatniczego, którego nie są Państwo właścicielem traktowane będzie jako oszustwo.
 9. Korzystanie z kont England.pl dla jakichkolwiek niezgodnych z prawem celów np. oszustw czy prania pieniędzy jest surowo zabronione. England.pl będzie zgłaszało wszelkie podejrzane działania do odpowiednich organów państwowych. Użytkownikom Usługi zabrania się prób nadużyć, wykorzystywania lub obchodzenia restrykcji użytkowania nałożonych przez England.pl dotyczących zapewnianych przez nas usług.
 10. W zakresie odpowiedzialności Klienta (a nie England.pl) leży zapewnienie, że wysyła oraz otrzymuje płatności jedynie od osób lub firm oraz za sprzedaż lub dostawę towarów, które Klient może dostarczać lub otrzymywać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami. Jeżeli Klient ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące legalności pochodzenia środków, dostawy lub zakupu, to płatność nie powinna być zlecona.

§ 15 Kontakt z Klientem

 1. Możemy skontaktować się z Klientem przez e-mail lub w inny sposób w związku ze świadczeniem Usługi. Najczęstszym sposobem komunikacji jest wysłanie Klientowi bezpośredniej informacji w jego Panelu Użytkownika, z jednoczesnym powiadomieniem mailowym. Klient zobowiązany jest do regularnego sprawdzania, czy jego poczta elektroniczna oraz inne sposoby komunikacji zarejestrowane prze Klienta, funkcjonują właściwie oraz do odbierania i natychmiastowego zapoznawania się z wiadomościami w systemie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z Państwa zaniedbania w tym względzie.
 2. Prosimy o podawanie Numeru Klienta przy każdym kontakcie Klienta z England.pl. W czasie kontaktu telefonicznego, celem weryfikacji rozmówcy, możemy poprosić o odpowiedź na dodatkowe pytania lub podanie hasła dostępu telefonicznego, podanego w czasie rejestracji.
 3. England.zastrzega sobie prawo do wysyłania SMS-ów oraz E-maili z informacjami o zmianach w funkcjonowaniu systemu transakcyjnego, zmianach w Regulaminie lub Polityce Prywatności, przerwach technicznych lub z innymi istotnymi powiadomieniami w związku ze świadczoną Usługą.
 4. Klienci mogą od nas otrzymywać drogą elektroniczną newsletter powiadamiający o naszych nowo wprowadzanych funkcjach, wydarzeniach, promocjach, specjalnych ofertach, konkursach, itp. Wiadomości newslettera wysyłane są tylko do Klientów, którzy wyrazili odpowiednie zgody na przesyłanie informacji marketingowo-handlowych od England.pl. Klient może zrezygnować z tej usługi w każdym momencie zgłaszając żądanie wycofania odpowiedniej zgody w swoim Panelu Użytkownika lub kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta. Również każdy newsletter otrzymany przez e-mail będzie zawierał funkcję umożliwiającą zrezygnowanie z dalszego jego otrzymywania.
 5. Klient może skontaktować się z nami w dowolnym momencie przesyłając wiadomość do Działu Obsługi Klienta. Zawsze aktualne dane kontaktowe zawarte są na stronie www.england.pl/firma/kontakt.html. Preferowaną formą kontaktu jest wysłanie operatorowi wiadomości z własnego Panelu Użytkownika, po zalogowaniu.

§ 16 Skargi Reklamacje.

 1. Wszystkie reklamacje powinny być kierowane do England.pl Sp. z o.o. zgodnie z procedurą reklamacyjną znajdującą się pod linkiem REKLAMACJE. Reklamacja może być złożona bezpośrednio na adres England.pl Sp. z o.o. lub po zalogowaniu w Panelu Użytkownika.
 2. Jeżeli England.pl przyjmie zobowiązania wobec Klienta, to w każdym wypadku będą one ograniczone wyłącznie do kwoty wymienionej w Poleceniu Płatności i zgodnej z rzeczywistym przelewem na konto bankowe England.pl.
 3. Prawo do ubiegania się o rekompensatę za nieprawidłowo wykonana usługę przysługuje Klientowi tylko wówczas, gdy bez zbędnej zwłoki powiadomi England.pl o tym fakcie, nie później jednak niż w ciągu 13 miesięcy od daty wykonania Usługi.

§ 17 Dane osobowe klientów.

 1. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się z zachowaniem Polityki Prywatności, z którą zapoznać się można na naszej stronie internetowej oraz w Panelu Użytkownika. Wyrażając zgodę na przestrzeganie Regulaminu, Klient zgadza się również na przyjęcie warunków Polityki Prywatności.
 2. England.pl zbiera, przechowuje i przetwarza dane Klientów (celem należytego wykonania Usługi) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).

§ 18 Zakończenie świadczenia usługi.

 1. Klient ma prawo zażądać dezaktywowania swojego Panel Użytkownika i zrezygnować z Usługi England.pl w dowolnym momencie.
 2. Dezaktywacja Panelu Użytkownika nie oznacza usunięcia posiadanych przez nas Państwa danych osobowych Klienta, które to dane wraz z historią transakcji będą przez nas przechowywane przez okres minimum pięciu lat na mocy przepisów prawa.
 3. England.pl ma prawo zawiesić lub zamknąć Panel Użytkownika bez wypowiedzenia w następujących przypadkach:
 • Klient naruszył jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu,
 • Klient naruszył lub nastąpiło uzasadnione podejrzenie naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, odnoszące się do korzystania z Usługi przez Klienta,
 • nastąpiło uzasadnione podejrzenie, że Klienta zaangażowany jest w jakąkolwiek nieuczciwą działalność, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu lub inną działalność przestępczą,
 • Klient nie dostarczył wymaganych dokumentów lub odmawia ich uzupełnienia i aktualizacji.

§ 19 Postanowienia końcowe.

 1. W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązania przez England.pl, Klientowi nie przysługuje rekompensata w ramach brytyjskiego Systemu Gwarantowania Usług Finansowych (Financial Services Compensation Scheme - FSCS) lub polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, ponieważ usługa England.pl nie jest usługą bankową ani powierniczą objętą gwarancjami rządowymi. Niemniej jednak środki Klientów podlegają ochronie na wyodrębnionych kontach bankowych.
 2. Klient zlecający usługę pośrednictwa pieniężnego, akceptuje niniejszy Regulamin.
 3. England.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu świadczenia usług w dowolnym momencie z zachowaniem 60-dniowego okresu powiadomienia, jeśli zmiany mogłaby być niekorzystna dla Klienta. Wszelkie inne zmiany mogą być wprowadzane w trybie natychmiastowym, a Klient jest o nich powiadamiany w ciągu 30 dni.
 4. Firma England.pl zobowiązuje się do zawiadamiania o wszelkich proponowanych zmianach poprzez wiadomości e-mail przesyłane na główny adres e-mailowy podany podczas procesu rejestracji Klienta.
 5. Proponowana zmiana wejdzie w życie 60 dni po dniu wysłania powiadomienia o zmianie, o ile nie otrzymaliśmy od Klienta powiadomienia, że nie zgadza się na proponowane zmiany przed dniem, kiedy stają się one obowiązujące. Zmiany, dzięki którym niniejsze Warunki użytkowania stają się dla Klienta korzystniejsze wchodzą w życie natychmiast.
 6. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian, zmiany takie nie będą dla Klienta obowiązujące, jednakże, każde takie powiadomienie o nieprzyjęciu zmiany skutkowało będzie rozwiązaniem umowy, zakończeniem świadczenia usług i dezaktywowaniem Panelu Użytkownika.
 7. Żadna inna osoba oprócz Klienta nie będzie miała żadnych praw wynikających z niniejszych Warunków użytkowania.
 8. Panel Użytkownika w England.pl jest osobistym profilem Klienta. Klient nie ma prawa przeniesienia jakichkolwiek praw wynikających z niniejszych Warunków użytkowania na rzecz jakiejkolwiek strony trzeciej.
 9. Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte na w drodze standardowej procedury reklamacyjnej, w pierwszej kolejności będą rozstrzygane polubownie. Jeżeli rozstrzygnięcie polubowne nie zostanie osiągnięte powstałe spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę England.pl Sp. z o.o.
 10. England.pl Limited jest Instytucją Płatniczą działającą zgodnie z przepisami Payment Services Regulations 2009 (“PSR”) i ma wdrożone procedury zgodne z wymaganiami stawianymi przez PSR.
 11. England.pl Sp. z o.o. jest Krajową Instytucją Płatniczą działającą zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych i ma wdrożone procedury zgodne z wymaganiami stawianymi przez w/w Ustawę.

Regulamin serwisu England.pl
do pobrania

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7605 

Do W. Brytanii4.7898 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?