Przelewy do Polski 4.6800 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8290 0.29% 

Przelewy do Polski 4.6800 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8290 0.29% 

Polityka prywatności w England.pl

Obowiązuje od dnia 25.05.2018

 

Definicje

Znaczenie terminów używanych w niniejszej Polityce Prywatności:

England.pl Sp. z o.o. - oznacza spółkę England.pl Sp. z o.o. założoną zgodnie z przepisami prawa polskiego. Mającą siedzibę pod adresem: 75-502 Koszalin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45. Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. KRS nr 0000362067; REGON 320877907; NIP 6692501424 o kapitale zakładowym 600 000 zł wpłaconym w całości.

England.pl Sp. z o.o. w Koszalinie oddział w Stratford-upon-Avon - oznacza zagraniczny oddział spółki England.pl Sp. z o.o. w Wielkiej Brytanii. Mający siedzibę pod adresem: 35 Baker Avenue, Stratford-upon-Avon, Warwickshire, CV37 9PW, United Kingdom.

England.pl Ltd - oznacza spółke England.pl Ltd założoną zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii. Posiadającą siedzibę pod adresem: Quantum House 6 Shottery Brook Office Park, Timothy’S Bridge Road, Stratford-upon-Avon, Warwickshire, CV37 9NR, United Kingdom. Zarejestrowaną w Companies House po numerem 06776982, w HMRC jako Money Service Business pod numerem 12255373 oraz regulowaną przez brytyjski Urząd Regulacji Rynków Finansowych (Financial Conduct Authority – FCA). Numer w rejestrze FCA to 524126.

England.pl - oznacza markę handlową prowadzoną przez England.pl Ltd oraz England.pl Sp. z o.o. występujące łącznie.

Regulamin – oznacza Warunki korzystania z serwisu England.pl dostępny na stronie internetowej www.england.pl oraz w Panelu Użytkownika.

Klient / Użytkownik – oznacza Klienta England.pl, który zarejestrował się w systemie transakcyjnym tworząc swój Panel Użytkownika, zgodnie z Regulaminem świadczenia usług. Oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, która została zarejestrowana w serwisie England.pl za pomocą internetowego formularza rejestracyjnego celem korzystania z Usługi, a której to osobie lub firmie, którą reprezentuje przydzielono unikatowy numer Klienta.

Panel Użytkownika - indywidualny panel transakcyjno-administracyjny stworzony przez Klienta na serwerach England.pl służący do realizacji transakcji przez Klienta, podglądu historii transakcji oraz zarządzania jego danymi osobowymi. Logowanie do panelu odbywa się z wykorzystaniem informacji bezpieczeństwa.

Prawnie uzasadnione cele - to stosowane przez England.pl oraz podmioty współpracujące z England.pl, na mocy umów o współpracę, środki bezpieczeństwa finansowego oraz wynikające z nich obowiązki, w tym przekazywanie danych osobowych do odpowiednich organów państwowych.

Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach usług świadczonych przez England.pl Sp.z o.o.
 2. Akceptacja Polityki Prywatności i Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie bądź udostępnianie danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Informacje podstawowe i dane kontaktowe

 1. Administratorem danych osobowych jest: England.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin; KRS: 0000362067, NIP: 6692501424

  Można się z nami skontaktować za pomocą:
  - adresu e-mail: biuro@england.pl
  - telefonicznie: +48 94 343 58 14 lub +48 500 308 968

  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Michał Danes iod@england.pl
 2. Wszelkie dane przekazane England.pl będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).
 3. Szanując prawa Klienta oraz respektując unijne rozporządzenie o ochronie danych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy England.pl zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zakres i cel przetwarzania danych

 1. England.pl zapewnia transparentność w zakresie gromadzonych danych oraz sposobu ich wykorzystania. W tym celu England.pl informuje o zakresie i celu przetwarzania danych.
 2. England.pl przetwarza dane osobowe Klientów w celu wykonania umowy w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi przekazu pieniężnego. Jeśli Klient nie wyraża zgody na przetwarzanie danych w tym celu i zakresie, nie będziemy mogli świadczyć dla niego usługi.

  Dane wprowadzane przez Klienta to dane świadomie i dobrowolnie przekazane bezpośrednio England.pl przez Klienta podczas rejestracji i tworzenia Panelu Użytkownika, tj.: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania, obywatelstwo, nr PESEL lub data urodzenia, miejsce urodzenia, nr i seria dokumentu tożsamości, nr rachunku bankowego odbiorcy, adres IP przy rejestracji, dane zawarte na kopiach dokumentów potwierdzających tożsamość.

  Za zgodność podanych danych osobowych odpowiada Klient. Klient zobowiązuje się do sprostowania i aktualizowania danych podawanych podczas rejestracji.

  Dane odbiorcy transakcji to dane wymagane do zrealizowania transakcji do konkretnego odbiorcy, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa banku i numer rachunku.

  Cel wykonywania umowy oznacza świadczenie dla Klienta usługi przekazu pieniężnego, w tym:
  • rejestracja Panelu Użytkownika w systemie transakcyjnym,
  • uzyskiwanie danych nadawcy i odbiorcy do zlecenia transakcji,
  • przekazywanie niezbędnych danych do banku w celu przeprowadzenia transakcji,
  • weryfikacja danych Klienta na podstawie dostarczonych dokumentów,
  • przekazywanie danych Klienta do wyspecjalizowanych i wiarygodnych instytucji oraz usługodawców, przeciwdziałającym przestępstwom finansowym, w ramach stosowanych środków bezpieczeństwa finansowego,
  • przechowywanie danych przez okres 5 lat od ustania świadczenia usług na mocy przepisów prawa.

  Weryfikacja danych na podstawie dostarczonych przez Klienta kopii dokumentów odbywa się zgodnie z prawnym obowiązkiem stosowania przez England.pl odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego (art. 8b ust. 3, art. 9 ust. 1, art. 9a ust. 1 oraz art 9e ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 16 lipca 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2000 Nr 116 poz. 1216)).
 3. England.pl przetwarza dane osobowe Klientów także w celach marketingowych, które polega na:
  • Otrzymywaniu informacji marketingowo-handlowych - przesyłanie drogą mailową oraz drogą wiadomości w systemie transakcyjnym informacji marketingowo-handlowych England.pl, w tym nowych ofert, usług, promocji, konkursów.
   Przetwarzanie w tym zakresie wymaga odpowiedniej zgody Klienta, która może być wycofana w każdym momencie bez skutku na świadczenie głównej usługi.
  • Przetwarzaniu danych osobowych w celu przekazywania informacji marketingowo-handlowych partnerów England.pl – przetwarzanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu Klienta celem przesyłania informacji marketingowo-handlowych od partnerów England.pl, w tym informacji o ofertach, usługach, promocjach, konkursach od partnerów England.pl.
   Przetwarzanie w tym zakresie wymaga odpowiedniej zgody Klienta, która może być wycofana w każdym momencie bez skutku na świadczenie głównej usługi.
 4. Dane eksploatacyjne - England.pl przetwarza indywidualny identyfikator nadany Klientowi przy rejestracji Panelu Użytkownika oraz inne dane charakteryzujące sposób korzystania z usługi, tj. informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego Klienta z systemem teleinformatycznym England.pl w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, zakres skorzystania z usług i numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie.
 5. Komunikacja – w celu komunikacji z Klientem, England.pl może nawiązywać połączenia telefoniczne oraz wysyłać, gromadzić i przechowywać prowadzoną z nim korespondencję za pośrednictwem wiadomości systemowych, wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub wiadomości wysłanych pocztą tradycyjną. Korespondencje z Klientem oraz połączenia telefoniczne są wykorzystywane w celu udzielania wsparcia technicznego, udzielania odpowiedzi na pytanie, udzielania informacji, obsługi reklamacji lub innej czynności ściśle związanej ze świadczoną usługą.

Wykorzystywanie danych osobowych

Poza przetwarzaniem danych osobowych w opisanych celach, England.pl może wykorzystywać dane Klientów:

 • do opracowywania nowych funkcjonalności w ramach świadczonych usług, jak również w celu ich doskonalenia
 • do tworzenia nowych usług,
 • do ochrony praw England.pl,
 • jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez England.pl albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Czas przetwarzania

 1. Dane osobowe Klienta niezbędne do świadczenia usług będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a także po ustaniu świadczenia usług, przez okres 5 lat na mocy ciążącego na England.pl obowiązku prawnego (art. 8 ust. 4a oraz art. 9k Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2000 Nr 116 poz. 1216)). Przetwarzanie danych po ustaniu świadczenia usług jest ograniczone tylko do wymaganego prawem przechowywania ich i udostępniania na wniosek uprawnionych organów państwowych. Po wskazanym czasie Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celach marketingowych do czasu wycofania odpowiedniej zgody albo do momentu wyrażenia sprzeciwu, przez okres wykonywania umowy o świadczenie usług płatniczych, a także po jej ustaniu, jednak nie dłużej niż 5 lat od odnotowania Twojej ostatniej aktywności w systemie transakcyjnym England.pl lub w akcji marketingowej England.pl organizowanej poza systemem transakcyjnym. Twoja aktywność oznacza wykonanie zlecenia transakcji w systemie transakcyjnym lub jakiekolwiek działanie poza systemem transakcyjnym, które może wskazywać na Twoje zainteresowanie usługami lub akcjami marketingowymi England.pl., np. uczestnictwo w akcji marketingowej (konferencji, szkoleniu, badaniu satysfakcji). Po wskazanym czasie Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte lub zanonimizowane.

Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane przez England.pl do następujących kategorii odbiorców:
  • osobom upoważnionym przez England.pl - pracownikom i współpracownikom,
  • podmiotom, którym England.pl zleciło czynności związane z przetwarzaniem danych - podmiotom współpracującym w wykonaniu usługi, dostawcom usług hostingowych, innym podmiotom, z którymi England.pl zawarło umowy o współpracę oraz umowy o powierzenie przetwarzania danych,
  • innym odbiorcom - bankom, z których wykonywane są przelewy oraz wyspecjalizowanym instytucjom i usługodawcom przeciwdziałającym przestępstwom finansowym zgodnie z przyjętymi przez England.pl środkami bezpieczeństwa finansowego,
  • partnerom England.pl w celach marketingowych, tylko za zgodą Klienta.
 2. Dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione na wniosek tylko organom państwowym, organom samorządu terytorialnego i uprawnionym instytucjom publicznym, wyłącznie w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami i na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub innym instytucjom wykazującym odpowiednią podstawę prawną.
 3. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane innym osobom trzecim, chyba, że:
  • udostępnienie danych osobowych służy celom ochrony praw England.pl lub rozstrzygnięciu sporów,
  • Klient wyraził zgodę na udostępnienie danych osobowych osobie trzeciej.

Zmiany danych osobowych Klienta

W przypadku zmiany danych osobowych (np. nazwiska, adresu, czy numeru telefonu) Klient zobowiązuje się bezzwłocznie zaktualizować swoje dane kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta. England.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe wskutek zaniechania przez Klienta aktualizacji danych osobowych.

Uprawnienia Klienta w zakresie danych osobowych

Klient ma prawo:

 1. Żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych oraz usunięcia ich, jeśli nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Żądania można zgłaszać na adres e-mail: iod@england.pl.
 2. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych. Sprzeciw można zgłaszać na adres e-mail: iod@england.pl.
 3. Cofnąć każdą ze zgód w dowolnym momencie, zgłaszając swoje żądanie w Panelu Użytkownika lub na adres e-mail: iod@england.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Ważne!
  • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu wykonywania umowy będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia usług. Po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych w celu wykonywania umowy, dane Klienta zostaną zarchiwizowane i przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  • Cofnięcie którejś ze zgód na przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie wiązało się z zaprzestaniem ich przetwarzania w tym zakresie.
 4. Wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez England.pl.

Linki zewnętrzne

Witryna internetowa www.england.pl zawiera linki do witryn internetowych innych podmiotów. England.pl oświadcza, że nie jest odpowiedzialna za procedury związane z polityką prywatności witryn internetowych tych podmiotów. Witryny te są zamieszczone w charakterze informacyjnym, a Klient może z nich skorzystać dobrowolnie. Niniejsze oświadczenie dotyczące polityki prywatności ma zastosowanie wyłącznie do witryny internetowej www.England.pl oraz usług świadczonych przez England.pl.

Bezpieczeństwo

 1. England.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych Klienów przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystywaniem i ujawnianiem.
 2. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Transmisja danych osobowych jest zabezpieczana przy pomocy technologii Secure Socket Layer (SSL) ze 128-bitowym kodowaniem i certyfikowana pieczęcią Geo Trust.
 3. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze England.pl dostęp do danych osobowych Klienta mają jedynie osoby upoważnione przez England.pl. Wszyscy pracownicy i współpracownicy przetwarzający dane osobowe są do tego upoważnieni oraz przechodzą odpowiednie szkolenia.
 4. England.pl regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz aktualizuje Politykę Prywatności.
 5. England.pl współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.
 6. Dane osobowe w posiadaniu England.pl nie są udostępniane osobom trzecim innym niż wymienionym w Polityce Prywatności. Dane osobowe w posiadaniu England.pl nie są sprzedawane żadnym podmiotom.
 7. Wysoki standard zabezpieczeń może być skuteczny wyłącznie pod warunkiem stosowania przez Klientów dobrych praktyk. Klienci w żadnym wypadku nie mogą udostępniać danych dotyczących ich Panelów Użytkownika osobom nieupoważnionym.

Zmiany Polityki Prywatności

Rozwój technologii powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których England.pl będzie informować. O nadchodzących zmianach do niniejszej Polityki Prywatności Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.


Polityka prywatności
serwisu England.pl do pobrania

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7580 

Do W. Brytanii4.7872 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?