Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 0.21% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 0.21% 

Polityka prywatności w England.pl

Definicje

Znaczenie terminów używanych w niniejszej polityce prywatności:

England.pl Sp. z o.o. - oznacza spółkę England.pl Sp. z o.o. założoną zgodnie z przepisami prawa polskiego. Mającą siedzibę pod adresem: 75-502 Koszalin, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 45. Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. KRS nr 0000362067; REGON 320877907; NIP 6692501424 o kapitale zakładowym 600 000 zł wpłaconym w całości.

England.pl Sp. z o.o. w Koszalinie oddział w Stratford-upon-Avon - oznacza zagraniczny oddział spółki England.pl Sp. z o.o. w Wielkiej Brytanii. Mający siedzibę pod adresem: 35 Baker Avenue, Stratford-upon-Avon, Warwickshire, CV37 9PW, United Kingdom.

England.pl Ltd - oznacza spółke England.pl Ltd założoną zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii. Posiadającą siedzibę pod adresem: Quantum House 6 Shottery Brook Office Park, Timothy’S Bridge Road, Stratford-upon-Avon, Warwickshire, CV37 9NR, United Kingdom. Zarejestrowaną w Companies House po numerem 06776982, w HMRC jako Money Service Business pod numerem 12255373 oraz regulowaną przez brytyjski Urząd Regulacji Rynków Finansowych (Financial Conduct Authority – FCA). Numer w rejestrze FCA to 524126.

England.pl - oznacza markę handlową prowadzoną przez England.pl Ltd oraz England.pl Sp. z o.o. występujące łącznie.

Postanowienia ogólne

Akceptacja Polityki prywatności i Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na gromadzenie, wykorzystywanie oraz ujawnianie danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności.

Ochrona danych

 1. Wszelkie dane przekazane England.pl będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1998 roku oraz innymi odpowiednimi przepisami Zjednoczonego Królestwa.
 2. Szanując Państwa prawa oraz respektując polską i brytyjską ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy England.pl zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 3. Administratorem Danych Osobowych jest spółka England.pl Sp. z o.o. ul. Marszałka Piłsudskiego 45, 75-502 Koszalin, Poland.

Gromadzenie danych osobowych

 1. Do otwarcia Konta w England.pl niezbędne jest uzyskanie przez England.pl określonych danych osobowych użytkownika.
 2. Dane nadawcy przelewu:

  • Imię i nazwisko – podczas rejestracji będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska zgodnie z wymogami przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz w celu możliwości kontaktu z Tobą
  • Adres zamieszkania – zgodnie z wymogami przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
  • Nr telefonu – potrzebny w razie konieczności wyjaśnienia wątpliwości związanych z transferem.
  • Adres e-mail – powiązany jest z kontem klienta w naszym serwisie. Służy jako login klienta do konta w naszym serwisie, wysyłamy powiadomienia e-mail o zrealizowaniu przelewu i do kontaktu z klientem. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do Ciebie informację handlową oraz dotyczących ważnych zmian w Usłudze.
  • Datę urodzenia - zgodnie z wymogami przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
  • Numer dokumentu tożsamości - zgodnie z wymogami przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  • Skany lub kserokopie dokumentów potwierdzających tożsamość oraz adres zamieszkania - zgodnie z wymogami przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

  Dane odbiorcy przelewu:

  • Imię i nazwisko – będziesz proszony o podanie imienia i nazwiska odbiorcy, zgodnie z wymogami przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz w celu prawidłowego zaadresowania przelewu.
  • Adres zamieszkania – zgodnie z wymogami przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz w celu prawidłowego zaadresowania przelewu.
  • Nazwa banku i numer konta na jaki ma być dokonany przelew.
 3. Firma England.pl zastrzega sobie także prawo do weryfikacji danych poprzez zobowiązanie użytkowników do dostarczenia dowodu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania.
 4. Wyłącznie w związku z wymogami przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy England.pl może także przekazywać wskazane dane wyspecjalizowanym, wiarygodnym organizacjom do walki z oszustwami w celu wykonania analizy danych.
 5. Do przeprowadzenia niektórych transakcji o wysokiej wartości niezbędne może być także przekazanie przez England.pl stosownych danych osobowych odpowiednim władzom.

Wykorzystywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są wykorzystywane do obsługi Kont klientów oraz świadczenia usług przez England.pl. England.pl, w ramach normalnych operacji biznesowych, przekazuje także określone dane osobowe bankom, z których są wykonywane przelewy, usługodawcom weryfikującym tożsamość oraz agencjom informacyjnym. Przekazywanie tych danych jest niezbędne do identyfikacji i weryfikacji użytkowników, zapewnienia bezpieczeństwa firmy oraz ograniczenia nielegalnej działalności.
 2. Korzystanie z usług England.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie i przekazywanie danych osobowych użytkownika ze względu na wyżej wymienione cele. Celem przetwarzania płatności, ich uzgadniania lub przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa oraz kontroli przeciwdziałających praniu pieniędzy, firma England.pl może także przekazywać na żądanie odbiorców płatności inne dane osobowe, np. nazwisko, adres i kraj zamieszkania użytkowników.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnianie i przekazywanie swoich danych osobowych zgodnie z przedstawionymi warunkami.
 4. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do nie korzystania z naszego serwisu.

Zmiany danych osobowych użytkowników

W przypadku zmiany danych osobowych (np. nazwiska, adresu, czy numeru telefonu) użytkownik musi natychmiast zaktualizować swoje dane kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta. Firma England.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe wskutek zaniechania przez użytkownika aktualizacji danych osobowych. Aby dezaktywować Konto, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Po zamknięciu Konta England.pl jest zobowiązana przepisami prawa do przechowywania określonych danych przez okres co najmniej pięciu lat.

Komunikacja

Użytkownicy otrzymują generowane przez system wiadomości e-mail dotyczące transakcji. Zarejestrowani użytkownicy otrzymują także od czasu do czasu biuletyny zawierające informacje dotyczące usług i ofert specjalnych. Użytkownicy mogą zastrzec, iż nie życzą sobie otrzymywania biuletynów, klikając odpowiednie łącze znajdujące się w dowolnej wiadomości e-mail zawierającej biuletyn.

Linki

Witryna internetowa www.England.pl zawiera linki do witryn internetowych innych podmiotów. England.pl oświadcza, iż nie jest odpowiedzialna za procedury związane z polityką prywatności witryn internetowych tych podmiotów. Niniejsze oświadczenie dotyczące polityki prywatności ma zastosowanie wyłącznie do witryny internetowej England.pl oraz usług świadczonych przez England.pl

Bezpieczeństwo

 1. England.pl zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Transmisja danych osobowych jest zabezpieczana przy pomocy technologii Secure Socket Layer (SSL) ze 128-bitowym kodowaniem i certyfikowana pieczęcią Geo Trust. Jednakże, wysoki standard zabezpieczeń może być skuteczny wyłącznie pod warunkiem stosowania przez użytkowników określonych praktyk. Użytkownicy w żadnym wypadku nie mogą nikomu udostępniać danych dotyczących ich Kont.
 2. Żadnych danych nie udostępniamy nieuprawnionym osobom trzecim, a tym bardziej na pewno nie sprzedajemy naszych baz danych.

Powiadomienia o zmianach

 1. Zmiany w niniejszym oświadczeniu dotyczącym polityki prywatności są publikowane na witrynie internetowej firmy England.pl
 2. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania. W tym celu prześlij e – mail pod adres office@england.pl lub listem poleconym na adres: England.pl - 35 Baker Avenue, Stratford-upon-Avon, CV37 9PW, Warwickshire, England.

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7615 

Do W. Brytanii4.7905 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera