Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9390 0.49% 

Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9390 0.49% 

Bank Anglii o członkostwie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej

Bank Anglii (Bank of England), czyli brytyjski bank centralny, opublikował w październiku bieżącego roku stustronicowy raport „Członkostwo w Unii Europejskiej i Bank Anglii”, w którym dał ocenę skutków gospodarczych dla Wielkiej Brytanii 42-letniej przynależności do jednolitego europejskiego rynku oraz w jaki sposób ta sytuacja wpłynęła na działalność Banku Anglii jako strażnika stabilności pieniądza i finansów państwa.

W tekście raportu zastrzega się, - i tak samo zrobił gubernator Banku Anglii, Mark Carney w swym wykładzie na Uniwersytecie Oksfordzkim - że celem tego dokumentu nie jest naświetlenie wszystkich za i przeciw przynależności Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, lecz jedynie ekonomiczna analiza skutków tej przynależności. Nie można go więc traktować jako włączenie się Banku do dyskusji przed zbliżającym się referendum. Mimo tego zastrzeżenia wymowa raportu jest jednoznaczna. Wielka Brytania odniosła ogromne korzyści z przynależności do jednolitego rynku zarówno zarówno w kategorii wzrostu gospodarczego, jak i poziomu życia Brytyjczyków. Sprawą do załatwienia pozostaje jedynie uzyskanie zgody europejskich partnerów na zabezpieczenie interesów Wielkiej Brytanii, jako kraju pozostającego poza strefą euro, głównie w kwestii polityki monetarnej i finansowej.

Największa gospodarka świata

Raport podkreśla się czym jest Unia Europejska na tle światowej gospodarki. Mianowicie, że jest to największy jednolity rynek z 505 milionami konsumentów, i największa gospodarka świata (24 %), większa od amerykańskiej (22%) i chińskiej (13%). Unia jest także największym eksporterem i importerem świata.

Dla Wielkiej Brytanii Unia jest największym partnerem handlowym, przypada na nią połowa brytyjskiego obrotu. Na przykład sama Holandia pod tym względem, to jest eksportu i importu, daleko wyprzedza Chiny.

Na rynku inwestycyjnym państwa Unii są partnerami dwu trzecich wszystkich inwestycji w świecie. W przepływach inwestycyjnych w obu kierunkach Unia jest największym partnerem Wielkiej Brytanii.

Na rynku usług finansowych obszar Unii ustępuje jedynie Stanom Zjednoczonym, a wewnątrz Unii największym graczem jest oczywiście Wielka Brytania ze swym 24 procentowym udziałem.

Raport wymienia następujące okoliczności charakteryzujące brytyjską gospodarkę jako związane z przynależnością do Unii Europejskiej.

Otwartość

W ciągu ostatnich 40 lat gospodarka Wielkiej Brytanii stała się o wiele bardziej otwarta zgodnie ze światowym trendem globalizacji, który przyśpieszył w połowie lat 90.

Otwartość Wielkiej Brytanii zwiększyła się w większym stopniu niż innych wysoko rozwiniętych krajów i to należy wiązać z członkostwem w UE.

Wymiana gospodarcza między krajami Unii w ciągu ostatnich 20 lata zwiększyła się bardziej niż to można było tego oczekiwać mające na uwadze tylko geograficzną bliskość. Zwiększyła się bardziej między krajami Unii niż z krajami poza Unią.

Zwiększenie otwartości nastąpiło także w sektorze usług finansowych. Członkostwo w UE odegrało niewątpliwie swoją rolę, szczególnie dzięki zmianom w legislacji. Wielka Brytania jest jednym z czołowych odbiorców przepływów kapitałowych i jej rynek usług finansowych rósł szybciej niż innych krajów Unii. UK ma największy w świecie udział w sektorze obrotów międzybankowych.

Do zwiększenia otwarcia brytyjskiej gospodarki przyczynił się także wolny przepływ siły roboczej. Imigracja ludzi z obszaru UE pozwoliła uzupełnić braki w zakresie wykwalifikowanych pracowników.

Dynamizm

Otwartość gospodarki wspiera jej dynamizm przez wiele kanałów i tym samym jest siłą napędową wzrostu gospodarczego oraz poziomu życia. Przynależność do największego obszaru gospodarczego zrodziła zwiększenie dynamiki gospodarczej UK.

Jako dynamiczna wysoko rozwinięta gospodarka z najbardziej elastycznym w świecie rynkiem pracy i towarów Wielka Brytania jest dobrze usytuowana do korzystania z wolnego przepływu dóbr, usług, kapitał i pracy związanych z członkostwem w UE i szerszym światowym procesem globalizacji.

Otwartość promuje innowacyjność i przejmowanie nowych technologii dzięki wolnemu przepływowi kapitałów i pracy. Większa otwartość pozwala firmom specjalizować się w węższym sortymencie wyrobów i wykorzystywać ekonomię skali.

Zwiększona konkurencja faworyzuje bardziej wydajne krajowe firmy wzmacniając ekonomiczny dynamizm na dalszą metę.

Wyzwania

Zwiększona otwartość brytyjskiej gospodarki uczyniła ją także bardziej zależną od tego, co się dzieje na obszarze całej UE. To zmieniło jej charakter, dynamikę i kierunek zmian. Zwiększyło to także ryzyko ponoszenia konsekwencji negatywnych zjawisk, jak kryzysy finansowe. Dowiódł tego niedawny kryzys strefy euro. Brytyjski, nieproporcjonalnie wielki sektor finansowy, zasilany z USA i Azji, który, przez londyńskie City może działać w całej Unii na zasadzie tzw. reguł paszportowych, czyni jednocześnie UK wrażliwym na zewnętrzne kryzysy. To wszystko komplikuje zadania i działalność Banku Anglii jako strażnika stabilności finansów państwa, które pozostaje poza sferą euro.

Stąd rodzi się postulat dla brytyjskich negocjatorów. W związku z taką brytyjską specyfiką należy oczekiwać od Unii ustalenia dla banków i innych instytucji finansowych reguł, które byłyby „dostatecznie elastyczne i efektywne dla neutralizowania konsekwencji dla UK wstrząsów pochodzących na miejscu i za granicą”. Co więcej gospodarka brytyjska na tle innych krajów Unii wyróżnią się szczególnym liberalizmem i elastycznością, na przykład jeśli chodzi o rynek pracy, i stąd również Brytyjczycy powinni mieć więcej swobody w stosowaniu, lub niestosowaniu, unijnych regulacji na swoim terytorium.

Wniosek

Jeśli porównać konkluzje wypływające z raportu Banku Anglii z tym, co można odczytać z deklaracji premiera Davida Camerona i kanclerza George'a Osborna, to da się na tej podstawie wysnuć szerszy wniosek. Mianowicie, że najwyższe elity polityczne i gospodarcze Zjednoczonego Królestwa są przekonane, że przynależność ich kraju do Unii Europejskiej nie jest bynajmniej obciążeniem, ale przynosi mu ogromne korzyści. Stąd nie jest ich zamiarem wyprowadzenie UK ze wspólnego rynku, ale jedynie uzyskanie większej swobody w stosowaniu regulacji UE na swoim terytorium.

Raport Banku Anglii mimo swego suchego, technokratycznego stylu i unikanie politycznych odniesień, w swej całościowej wymowie jest głosem za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

 

Opracowanie: Marian Skwara, England.pl, 30.10.2015

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8500 

Do W. Brytanii4.8990 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?